2019 YILI MALİ DESTEK PROGRAMLARI KAPSAMINDA BAĞIMSIZ DEĞERLENDİRİCİ GÖREVLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN İLANI
2019 YILI MALİ DESTEK PROGRAMLARI KAPSAMINDA BAĞIMSIZ DEĞERLENDİRİCİ GÖREVLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN İLANI

Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA) 2019 yılı Mesleki Eğitimin Geliştirilmesi Mali Destek Programı kapsamında sunulacak projelerin teknik ve mali değerlendirmesini yapmak üzere bağımsız değerlendiriciler görevlendirilecektir. Bu kapsamda görev yapmak isteyen Bağımsız Değerlendiricilerin 05 – 29 Aralık 2019 tarihleri arasında Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemine (KAYS) kayıtlı olmaları ve Ajansımız tarafından düzenlenen destek programlarına bu sistem üzerinden bağımsız değerlendirici başvurusu yapmaları gerekmektedir

1. Bağımsız Değerlendiricilerde Aranacak Nitelikler:

Bağımsız Değerlendirici olarak görev yapmak isteyenlerin en az lisans düzeyinde mezun olmaları ve uzmanlık alanlarında en az beş yıllık deneyime sahip olmaları gerekmektedir. Bunun yanında, adayların aşağıda yer alan konularla ilgili bilgi ve/veya deneyim sahibi olmaları tercih sebebi olacaktır.

· Proje döngüsü yönetimi ve/veya idari, mali ve teknik konularda proje değerlendirmesi,

· Kalkınma Ajansları mali destekleri ve uygulama usulleri,

· Hibe projesi uygulaması ve yönetimi,

· Deneyim alanı ile ilgili mevzuat bilgisi.

2. Mesleki Eğitimin Geliştirilmesi Mali Destek Programı:

2.1. Programın Genel Amacı:

TRA 1 Düzey 2 Bölgesi’nde, iş dünyasının ihtiyaç duyduğu alanlarda, mesleki eğitimin geliştirilmesi yoluyla bölgenin rekabet gücünün artırılması.

2.2. Programın Özel Amacı:

TRA1 Düzey 2 Bölgesi’nin yenilikçi model ve yöntemler kullanımıyla mesleki eğitim kalitesinin artırılması, iş dünyası ile meslek eğitimi veren kurumlar arasında işbirliğinin artırılması ve bölgenin öncelikli sektörlerinin ihtiyaç duyduğu nitelikli personel ihtiyacının karşılanması

2.3. Programın Öncelikleri:

Öncelik 1: Özel sektör ve meslek kuruluşlarının bir veya birkaçı ile mesleki eğitim kurumları arasında iş birliğinin geliştirilmesi.

Öncelik 2: İş dünyasının ihtiyaç duyduğu alanlara yönelik, mesleki eğitimde nitelikli insan kaynağı (eğitici personel, usta öğretici, çırak ve öğrenci) yetiştirilmesi.

Öncelik 3: Yenilikçi üretim ve hizmet metotlarına uygun mesleki eğitim altyapısının (sınıf, laboratuvar, atölye, makine-teçhizat ve eğitim materyalleri) ve mesleki eğitim modellerinin geliştirilmesi

3. Bağımsız Değerlendiricilerle İlgili Diğer Hususlar:

Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliği'nin (Resmi Gazete Tarihi: 08.11.2008 Resmi Gazete Sayısı: 27048) 19. maddesinin 2. bendi gereği (Değişik:RG.,16.11.2011, 28114) Bağımsız Değerlendiriciler, alanında en az beş yıllık tecrübeye sahip, teslim edilen projelerin hazırlık veya uygulama aşamasında görev almamış ve almayacak olan kişiler arasından seçilecektir.

Bağımsız değerlendiriciler; kendileri, eşleri, ortakları, ikinci dereceye kadar (bu derece dâhil) kan ve kayın hısımları ile sahibi, ortağı, mensubu veya sorumlusu oldukları ticari işletmelere ve kuruluşlara ilişkin projeleri değerlendiremeyeceklerdir.

Bağımsız değerlendiricilerin kimliğine ve bunların değerlendirdikleri projelere ilişkin bilgiler gizli tutulacaktır. Bu kişilerin görevlendirmeleri ile ilgili yazışmalarda gizlilik kurallarına uyulacak ve buna uymayanlar hakkında gerekli hukuki, cezai ve disiplin işlemleri yapılacaktır.

Değerlendirme sürecinde görev alanlar, değerlendirme sırasında proje içeriği ile ilgili elde ettikleri ticari sır niteliğindeki bilgileri ifşa edemezler. Bu çerçevede görevlendirilecek bağımsız değerlendiriciler, değerlendirme öncesinde “Tarafsızlık ve Gizlilik Beyanı”nı imzalayacaklardır. Ajans tarafından görevlendirilmesi uygun görülen bağımsız değerlendiricilere, görevlendirilecekleri tarihlere yönelik “Uygunluk Beyanı” da imzalatılacaktır.

Bağımsız değerlendiriciler ile Ajans arasında; işin tanımını, süresini, tarafsızlık ve gizlilik esaslarını, çalışma koşullarını ve kamu dışı personel ise kendilerine ödenecek ücret ve benzeri hususları içeren bir sözleşme imzalanacaktır.

Bağımsız değerlendiriciler bir proje teklif çağrısı döneminde; bir günde en fazla üç proje teklifi olmak üzere toplamda en fazla yirmi beş proje teklifini değerlendirebileceklerdir.

Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı, bağımsız değerlendiricileri, başvurusu kabul edildiği halde belirtilen mali destek programlarında görevlendirmeme veya görevlendirilen bağımsız değerlendiricilere farklı sayıda proje tevdi etme haklarını saklı tutar.

Tüm değerlendirme faaliyetleri yetkili Ajans uzmanının gözetiminde, görüntü ve ses kaydının alınabileceği bir fiziksel mekânda yapılır. Değerlendiriciler söz konusu mekâna girerken cep telefonlarını, bilgisayarlarını, vb. elektronik cihazlarını yetkili Ajans uzmanına teslim ederler.

3.1. Başvuru Şekli, Yeri ve Zamanı:

Bağımsız Değerlendirici olarak görevlendirilmek üzere başvuruda bulunmak isteyen adayların öncelikle tüm kalkınma Ajansları tarafından ortak kullanılacak olan “Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemine (KAYS) Bağımsız Değerlendirici kaydı yapmaları ve sistem tarafından istenen bilgileri girmeleri gerekmektedir. Son başvuru tarihi 29 Aralık 2019 saat 23.59’dur.

Bütün Bağımsız Değerlendirici başvuruları KAYS üzerinden alınacaktır.

Teklif çağrısı döneminde proje başvurularını değerlendirmek üzere seçilecek bağımsız değerlendiricilere tebligat, e-posta yoluyla yapılacak olup ayrıca resmi bir yazışma yapılmayacaktır.

Bağımsız Değerlendiricilere yönelik bilgilendirme ve eğitim programı ile ilgili detaylı bilgi ilgili dönemlerde başvurusu kabul edilen adayların e-posta adreslerine gönderilecektir.

2018 Yılı Mali Destek Programları kapsamında Mesleki Eğitimin Geliştirilmesi Mali Destek Programı için Bağımsız Değerlendirici olarak başvuru yapmak isteyenlerin 29 Aralık 2019 Pazar Saat: 23.59’a kadar Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi (KAYS) üzerinden Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı Mesleki Eğitimin Geliştirilmesi Mali Destek Programına başvuru yapmış olmaları gerekmektedir.

3.2. Bağımsız Değerlendiricilerin Seçimi:

Adayların konuyla ilgili uzmanlık ve tecrübeleri, KAYS üzerinden dolduracakları özgeçmiş ve gerekli görüldüğü takdirde mülakat yoluyla, aralarında hiyerarşik bağ bulunmayan Ajans uzmanlarından oluşan en az üç kişilik komisyon marifeti ile tespit edilecektir.

Değerlendirmeler başvuru sırasında sunulmuş olan özgeçmişte beyan edilen bilgiler esas alınarak yapılacaktır. Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından bağımsız değerlendirici olarak görevlendirilmesi uygun bulunan bağımsız değerlendirici adaylarının, sunmuş oldukları özgeçmişlerinde beyan ettikleri bilgileri ispatlayan destekleyici belgeleri, bağımsız değerlendirici sıfatıyla görevlendirme yapıldığında Ajansa sunmaları istenecektir. Söz konusu belgeleri sunamayan adaylar süreçte görev alamayacak ve kendilerine herhangi bir ödeme yapılmayacaktır.

3.3. Bağımsız Değerlendiricilerin Görevlendirileceği Yer ve Zaman:

Ajans tarafından yapılan değerlendirme ve seçim sonucunda bağımsız değerlendirici olarak hizmet vermesi uygun görülenlere verilecek eğitime ve bağımsız değerlendiricilerin gerçekleştirecekleri değerlendirmelere ilişkin takvim kendilerine e-posta yolu ile bildirilecektir. Bu faaliyetlere ilişkin tahmini zamanlama 17-28 Şubat 2019 tarihleri arasındadır.

Çalışma saatleri 09.00-18.00 arasında olacaktır. Gerekli görüldüğü takdirde çalışma saatleri mesai saatleri dışında ve hafta sonu da olabilecektir. Tüm bu çalışmalar Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı Cumhuriyet Caddesi No:3 Yakutiye 25200 / Erzurum adresindeki Ajans Hizmet Binasında gerçekleştirilecektir. Ajans tarafından gerekli görüldüğü takdirde çalışma yeri, çalışma süreleri hafta sonları da dâhil olmak üzere gün ve saat olarak değiştirilebilecektir.

İlk gün, programlar ve değerlendirme hakkında yarım günlük bir eğitim verilecektir. Bu eğitime katılmayanlar değerlendirme salonuna alınmayacaktır.

3.4. Bağımsız Değerlendiricilere Yapılacak Ödemeler:

Kamu personeli dışındaki bağımsız değerlendiricilere değerlendirdikleri proje adedi üzerinden ücret ödenecektir. Kendilerine, proje başına aylık asgari ücret net tutarının yüzde yirmi beşi (vergi kesintileri dâhil) ödenecektir. Bağımsız değerlendiricilere ücret ve şehir dışından geliyorlarsa ulaşım giderleri dışında herhangi bir ödeme ve harcama yapılmayacaktır.

Kamu personeli statüsündekiler de dâhil olmak üzere değerlendirme ücreti almayan diğer bağımsız değerlendiricilerin görevleri ile ilgili her türlü gider ve harcamaları, görevlendirme süresince Ajans bütçesinden karşılanacaktır.

 

Değerlendirme Ücreti 

Diğer 

Kamu Personeli Olmayan Bağımsız Değerlendiriciler 

Değerlendirilen Proje Başına: AGİ dâhil Aylık Asgari Ücret Net Tutarının % 25’i (Gelir Vergisi ve Damga Vergisi hariç) ödeneme yapılacaktır. 

Şehir dışından geliyorlarsa bir defaya mahsus ulaşım giderleri karşılanacaktır.  

Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanları 

2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 37’nci Maddesi çerçevesinde ilgili döner sermaye hesabına, değerlendirilen proje başına, AGİ dâhil Aylık Asgari Ücret Net Tutarının % 25’i (gelir vergisi ve damga vergisi hariç) ödeme yapılacaktır.  

Kamu Personeli Olan Bağımsız Değerlendiriciler ve Değerlendirme Ücreti Almayan Diğer Bağımsız Değerlendiriciler 

Görevleri ile ilgili her türlü gider ve harcamaları karşılanacaktır. 

Ödemelerde, bağımsız değerlendiricilerden tabi oldukları mevzuat gereğince ilgili vergi kesintileri yapılır. 

  1. Başvuru Sistemi ve Adaylardan İstenen Belgeler: 

Başvuruda bulunmak isteyen adayların, Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi/KAYS web adresine  (https://kaysuygulama.sanayi.gov.tr/Kays/KaysIstemci/giris.jsp ) bağımsız değerlendirici olarak kaydolmaları ve özgeçmişlerini eksiksiz olarak doldurmaları gerekmektedir. KAYS’ta yer alan standart alanların doldurulmasına ek olarak aşağıda belirtilen belgeleri .zip veya .rar formatında KAYS’a yüklemelidirler. Taslak belgeler ilgili belgenin üzerine tıklanarak indirilebilir. İmzalanıp taratılmadan sisteme yüklenmiş olan uygunluk beyanları kabul edilmeyecektir. 

Başarılı bulunan bağımsız değerlendiriciler bağımsız değerlendirici havuzuna alınacaktır. 

Mesleki Eğitimin Geliştirilmesi Mali Destek Programı kapsamında yapılacak değerlendirme döneminde görevlendirilen bağımsız değerlendiricilerden, elektronik başvuru sistemine yüklediği destekleyici belgelerin  (diploma, sertifika vb.) aslını ibraz etmesi istenecektir. 

Kamuoyuna ilanen duyurulur.