KUZEYDOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI MESLEKİ EĞİTİMİN GELİŞTİRİLMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI SIKÇA SORULAN SORULAR VE CEVAPLARI

GENEL SORULAR

NO

SORU

CEVAP

REFERANS

BÖLÜM

1

Esnaf Sanatkârlar Odaları Birliğine bağlı odalar proje başvuru sahibi ya da proje ortağı olabilir mi?

Mesleki Eğitimin Geliştirilmesi Mali Destek Programı Başvuru Rehberinde uygun başvuru sahipleri ve uygun ortaklar bölümlerinde Esnaf ve Sanatkârlar Odaları sayılmaktadır. 5362 Sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanunu Madde 3, mevzuat ile ilgili tanımları ihtiva etmektedir. Söz konusu maddeye göre oda, esnaf ve sanatkârların kuracakları ihtisas ve karma esnaf ve sanatkârlar odalarını ifade etmektedir.

Dolayısı ile Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği veya birliğe bağlı odaların her biri, rehberde belirtilen şartlara uymak kaydıyla, uygun başvuru sahibi ya da uygun ortak olarak değerlendirilecektir.

Başvuru Rehberi

5362 Sayılı Kanun

2.1.1. 2.1.2.

Madde 3

2

Proje ortağı ve iştirakçi firma TRA1 Düzey 2 Bölgesinde faaliyet gösteren bir kurum kuruluş ya da işletme olmak zorunda mıdır?

Mesleki Eğitimin Geliştirilmesi Mali Destek Programı Başvuru Rehberinde yer alan uygunluk kriterleri bölümünde de belirtildiği üzere, sadece proje başvuru sahibinin TRA1 Düzey 2 Bölgesinde kayıtlı olması; merkezinin ya da yasal şubesinin bu bölgede bulunması zorunluluğu yer almaktadır.  Proje ortakları ve iştirakçilerin TRA1 Düzey 2 bölgesinde kayıtlı olması; merkezinin veya yasal şubesinin bu bölgede bulunması zorunluluğu bulunmamaktadır. Farklı bir bölgeden ortak veya iştirakçi projeye dâhil edilebilir.

Başvuru Rehberi

2.1.

3

Başvuru rehberinde yer alan işbirliği modelinde belirtilen başvuru sahibi, ortak ve iştirakçiden oluşan üçlü yapının mutlaka olması gerekli midir? Ortak ya da iştirakçiden herhangi birinin olmaması durumunda proje başvurusu geçerli sayılacak mı?

Mesleki Eğitimin Geliştirilmesi Mali Destek Programı Başvuru Rehberinde 2.1.1. Başvuru Sahiplerinin Uygunluğu bölümünde de belirtildiği üzere her iki modelde de hem ortaklık hem de iştirak yapısı zorunludur. Başvuru Rehberinin ilgili bölümünde yer alan modellerde belirtilen işbirliği çerçevesinde projelerin hazırlanması gerekmektedir. Ortak ya da iştirakçiden herhangi birinin olmaması durumunda değerlendirme sürecinde proje doğrudan başarısız sayılacaktır.

Başvuru Rehberi

2.1.1.

4

Mesleki Eğitimin Geliştirilmesi Programında iştirakçi firma sayısı birden fazla olabilir mi?

Projede en az bir işletme ile iştirak geliştirilebilir. Projede birden fazla firmanın iştirakçi olmasında herhangi bir engel bulunmamaktadır. 

Başvuru Rehberi

2.1.1.

5

Çatı kurum ve kuruluşlar kimlerdir? Örneğin Küçük Sanayi Siteleri (KSS), Halk Eğitim Merkezleri gibi modellemede yer almayan veyahut uygun başvuru sahibi olarak belirtilmeyen kurumlarda başvuru sahibi veya ortak olabilirler mi?

Mesleki Eğitimin Geliştirilmesi Mali Destek Programı Başvuru Rehberinde 2.1.1. Başvuru Sahiplerinin Uygunluğu bölümünde uygun başvuru sahipleri açıkça tanımlanmıştır. Rehberde ilgili bölümde “Çatı kurum ve kuruluşlar; Esnaf ve Sanatkârlar Odaları, Sanayi ve Ticaret Odaları ve OSB’ler” olarak tanımlanmıştır. Bu nedenle Küçük Sanayi Siteleri, Halk Eğitim Merkezleri gibi modelde yer almayan diğer çatı kurum veya kuruluşlar proje başvuru sahibi veya ortağı olamazlar.

Başvuru Rehberi

2.1.1.

6

Meslek lisemiz bünyesinde döner sermaye işletmemiz bulunmaktadır. Bu döner sermaye işletmesi kapsamında öğrencilerimiz hâlihazırda çalışmakta ve gelir elde etmektedir. Programın şart koştuğu iştirakçi paydaşı olarak bu döner sermaye işletmesini gösterebilir miyiz?

Mesleki Eğitimin Geliştirilmesi Mali Destek Programı Başvuru Rehberinde 1.1.1. Programın Öncelikleri bölümünde yer alan Öncelik 1 (Özel Sektör ve meslek kuruluşlarının bir veya birkaçı ile mesleki eğitim kurumları arasında işbirliğinin geliştirilmesi) ile örtüşmesi için iştirakçi firmanın özel sektörde faaliyet gösteren bir firma olması gerekmektedir. Aynı zamanda başvuru rehberinde yer alan başvuru sırasında sunulacak evraklar bölümünde belirtilen ve iştirakçi firma tarafından sunulması gereken belgeler arasında oda kayıt belgeleri yer almaktadır. Yani iştirakçi firmanın Esnaf ve Sanatkârlar Odası ya da Sanayi ve Ticaret Odasına kayıtlı olması gerekmektedir.

Başvuru Rehberi

1.1.1.

7

Bilgilendirme toplantılarında projede çalışan öğretmenlerin maaşlarının eş finansman olarak gösterilebileceği söylendi. Proje uygulamaya başlandığında eş finansman olarak gösterilen maaş tutarlarının proje hesabına yatırılması gerekli midir?

Mesleki Eğitimin Geliştirilmesi Mali Destek Programı Başvuru Rehberinde de belirtildiği üzere kamu görevlilerinin maaşları projede çalıştıkları süre oranında, belgelendirilmek koşulu ile yararlanıcının (ortaklar dâhil) eş finansmanı olarak kabul edilmektedir. Eş finansman olarak gösterilen; projede görevlendirilen kamu görevlilerinin maaş tutarlarının proje hesabına aktarılması gerekli değildir. Proje uygulama sürecinde görevlendirilen kamu görevlilerinin projede çalıştıklarının belgelenmesi ve ilgili görevlilerin maaş bordrolarının Ajansa sunulması yeterli olacaktır.

Başvuru Rehberi

2.1.4.

8

Projede çalışan öğretmenlere verdiği eğitimler için herhangi bir ücret ödenebilir mi?

Kamu görevlilerinin maaşları projede çalıştıkları süre oranında, belgelendirilmek koşuluyla yararlanıcının (ortaklar dâhil) eş finansmanı olarak kabul edilebilmektedir. Bununla birlikte, kamu görevlisinin tabi olduğu mevzuata göre proje bütçesinden kendisine ödeme yapılabilmesi halinde bu ödemeler, Ajansın sağladığı mali destekten de karşılanabilir. Ayrıca, projede görev alan kamu görevlilerinin yolluk ve gündelik giderleri, bu rehberde belirtilen şartlara göre uygun maliyet olarak kabul edilebilir.

Başvuru Rehberi

2.1.4.

9

Meslek lisesinde eğitim gören ve projenin hedef kitlesi olan öğrencilerin iyi uygulama örneklerini görmeleri için düzenlenecek il dışı ziyaretlerde öğrencilerin ulaşım giderleri proje kapsamında karşılanabilir mi? Bu öğrencilerin gündelikleri proje bütçesinden ödenebilir mi?

Mesleki Eğitimin Geliştirilmesi Mali Destek Programının önceliklerine hizmet edecek nitelikte ve proje için önem arz eden bir faaliyet olması durumunda gerçekleştirilecek ziyarete ilişkin ulaşım, konaklama, iaşe ve ibade giderleri hizmet alımı yöntemi kullanılması şartı ile proje bütçesinden karşılanabilir. Öğrencilere gündelik adı altında doğrudan herhangi bir ödeme yapılamaz. Burada dikkat edilmesi gereken en önemli husus projenin hedef kitlesini oluşturan öğrencilerin katılım sağlayacağı ziyaretlere ilişkin giderlerin “6. Diğer” bütçe başlığı altına yazılmasıdır. Bütçe içerisinde yer alan “1. İnsan Kaynakları” bütçe başlığı altında yer alan “1.3. Görev/Seyahat Gündelikleri” adlı bütçe kalemi ile “2. Seyahat” bütçe kalemi yalnızca projede görevli personele ilişkin giderlerin yazılabileceği bütçe kalemleridir.

 

 

10

Proje bütçesi hazırlanırken piyasa araştırmasında bir adet proforma fatura alınması yeterli midir? Projenin uygulanması sırasında bütçe kalemlerine ilişkin fiyat artışlarına bağlı olarak proje bütçesi artırılabilecek mi?

10.000 TL’nin üzerinde maliyeti olan her bir satın alma işlemi için bir adet teknik şartname ve en az 2(iki) adet proforma fatura alınması gerekmektedir.

 

Proje uygulanması sırasında bütçe kalemlerinde meydana gelecek fiyat artışlarından Ajans sorumlu olmayacaktır. Ajansın vereceği destek miktarı değişmeyecektir. İlgili bütçe kaleminde fiyat artışından ortaya çıkacak fark yararlanıcı tarafından karşılanacaktır.

 

 

11

Ulaşım giderleri dönemsel olarak değişmektedir. İl dışında yürütülecek çalışmalara ait ulaşım giderleri nasıl hesaplanacak? Bunun için proforma fatura yerine ulaşım firmalarının internet sitelerinden alınan dokümanlar yeterli olacak mıdır?

Bütçe hazırlığı çalışmaları sırasında; ilgili faaliyetin gerçekleştirileceği tarih baz alınarak ulaşım firmalarına ait internet sitelerinde yer alan fiyatların ortalaması alınacaktır. İnternet sitelerinden alınacak belgeler, ilgili tarih ve fiyat bilgisinin yer alması koşulu ile kabul edilebilecektir.   

 

 

12

Çok Programlı Anadolu Liseleri bu mali destek programına başvuru yapabilir mi?

Mesleki Eğitimin Geliştirilmesi Mali Destek Programı Başvuru Rehberinde 2.1.1. Başvuru Sahiplerinin Uygunluğu bölümünde uygun başvuru sahipleri açıkça tanımlanmıştır. Meslek Yüksek Okulları, Mesleki Eğitim Merkezleri ve Mesleki ve Teknik Liseler mesleki eğitim kurumları olarak tanımlanmıştır. Çok Programlı Anadolu Liseleri sayılan eğitim kurumları içerisinde yer almadığından bu mali destek programı kapsamında uygun başvuru sahibi veya ortak olarak kabul edilmeyecektir.

Başvuru Rehberi

2.1.1.

13

Proje konusu dışında herhangi bir esnaf ve sanatkârlar odası proje ortağı olabilir mi?

Proje konusu ve önerilen faaliyetlerin kurumun görev, yetki ve sorumlulukları ile uyumlu olması gerekmektedir. Ayrıca projede yer alan taraflar arasındaki ilişkinin ortaklık olarak kabul edilmesi için; hazırlık ve uygulama safhalarında tüm tarafların dâhil olması ve mali kaynaklarda dâhil olmak üzere kaynakların tedariki ve dağıtılmasında tüm tarafların yer alması koşulları aranacaktır. 

Başvuru Rehberi

2.1.1.

2.1.2.

14

Eş finansman katkısı zorunlu mudur? Mesleki eğitim kurumu olarak projeye eş finansman katkısı sunulabilmesi için uygun mevzuata ve yeterli kaynağa sahip değiliz. Bu durumda eş finansmanı nereden sağlayabiliriz?

 

Mesleki Eğitimin Geliştirilmesi Mali Destek Programı çerçevesinde her bir proje için verilecek destek tutarı 90.000 TL’den az 750.000 TL’den fazla olamaz. Bu program kapsamında hiçbir destek, projenin toplam uygun maliyetinin %25’ inden az veya %90’ ından fazla olamaz.

Bu değerlerin dışında kalan destek taleplerini içeren projeler değerlendirmeye alınmayacaktır.

Bütçenin kalan tutarı, sözleşmeyi imzalayan taraf olması sebebiyle, başvuru sahibi tarafından eş finansman olarak karşılanmalıdır. Başvuru sahibinin proje eş finansmanını proje ortaklarından, iştirakçilerden ve/veya üçüncü taraflardan sağlayacağı nakdî katkılar ile karşılayabilmesi mümkündür. Yararlanıcılar karşılamak zorunda oldukları eş finansman tutarını banka ya da diğer finans kuruluşlarından kredi yoluyla temin edebilirler. Böyle bir durumda, alınan kredilere karşılık projede alınan ekipmanlar rehin olarak gösterilmemelidir. Her halükârda, sözleşmeyi imzalayan taraf olması sebebiyle, eş finansman yükümlülüğü yararlanıcının kendi taahhüdü hükmünde olup, yerine getirilmemesi durumunda yararlanıcı bizzat sorumlu olacaktır.

Aynî katkılar eş finansman olarak kabul edilmez. Kamu görevlilerinin maaşları projede çalıştıkları süre oranında, belgelendirilmek koşuluyla yararlanıcının (ortaklar dâhil) eş finansmanı olarak kabul edilebilmektedir.

Başvuru Rehberi

1.2.

15

Verilen mali desteklerin niteliği ne olacaktır? Geri ödeme koşulları nelerdir?

Ajans, desteklenmesi uygun bulunan projelere, başvuru rehberlerinde belirtilen oranlarda mali destek sağlayacak ve bu destek “hibe” niteliğinde olacak; yani Ajans tarafından sağlanan bu desteğin geri ödemesi olmayacaktır. Proje bütçesinin Ajanstan talep edilen miktarın dışında kalan kısmı, başvuru rehberlerinde belirtilen oranlarda eş finansman olarak Başvuru Sahibi veya ortakları tarafından karşılanmalıdır.

Başvuru Rehberi

1.2

16

Müşavir/Danışman firmalardan destek alınması başvuru sahipleri için dezavantaj olacak mıdır? Proje hazırlama amacıyla müşavirlik hizmetleri giderleri uygun maliyet olarak kabul edilebilir mi?

Müşavir firmalardan destek alıp almamak Başvuru Sahiplerinin tercihi olup bu durum, projelerin değerlendirilmesi aşamasında herhangi bir avantaj veya dezavantaj sağlamayacaktır. Başvuru Sahibinin, projenin hazırlığından ve yönetiminden (eğer varsa ortakları ile birlikte) doğrudan sorumlu olması, aracı olarak hareket etmemesi bütün programlar kapsamında zorunludur. Sözleşme esnasında ve uygulama surecinde Ajansın muhatabı kesinlikle Başvuru Sahibi ve ortaklarıdır.

Proje başlangıcından önce yapılan hazırlık çalışmalarının maliyetleri uygun maliyet değildir. Ancak proje hazırlanması ve sunulmasını teşvik etmek amacıyla, yararlanıcılar tarafından bu kapsamda temin edilen desteklerden danışmanlık ve kırtasiye giderlerine ilişkin olanlar, faturalandırılmaları şartıyla proje uygun maliyetlerinden sayılabilir ve talep edilen destek miktarının % 2’sini geçmemek üzere proje bütçesinde gösterilebilir.

Bu desteğin sadece başarılı bulunan ve sözleşme imzalanarak uygulama aşamasına geçen projelere sağlanacağı unutulmamalıdır.

Başvuru Rehberi

2.1.4

17

……. şeklinde bir proje fikrim var.

Bunun konusu/faaliyetleri/maliyetleri desteklenmek için uygun mudur?

Programlar ile ilgili uygunluk kriterleri Başvuru Rehberlerinde yer almaktadır. Bu kriterlerin sağlanması koşulu ile proje başvurusunda bulunabilirsiniz. Proje konusunun, hedef kitle ve nihai yararlanıcıların, ortakların, faaliyetlerin ve maliyetlerin gerekçelendirilmesi koşulu ile seçilmesinde Ajansın bir yönlendirmesi veya yaptırım uygulaması söz konusu değildir. Belirlenmiş ve Başvuru Rehberleri ile ilan edilmiş koşullar çerçevesinde projenin hazırlanması ve uygulanmasından Başvuru Sahibi ve  ortakları doğrudan sorumludur.

Başvuru Rehberi

2.1.1

2.1.2

2.1.3

2.1.4

18

Ajansa sunulacak proje konularının veya program önceliklerinin birbirine göre üstünlüğü olacak mıdır?

Ajansın yürütmekte olduğu programların amaç ve öncelikleri arasında kendi içinde bir öncelik sıralaması bulunmamaktadır.

Değerlendirme sürecinde; yapılan başvurunun amaç, öncelik ve uygunluk kriterlerine uyup uymadığı değerlendirilecektir. Ardından projenin yürütülebilmesi için sahip olunan deneyim, teknik uzmanlık, yönetim kapasitesi ve finansman kaynakları ile diğer değerlendirme kriterleri puanlanacaktır. Dolayısı ile doğrudan proje konularının veya faaliyetlerin birbirine üstünlüğü değil; pek çok farklı kriterin değerlendirilmesi ve puanlanması gerçekleştirilecektir.

Başvuru Rehberi

2.3

19

Projelerin erken sunulması ile son gün sunulması arasında fark olacak mıdır?

Son Başvuru anına kadar teslim alınan her bir proje teslim alındığı tarih, saat ve sıra numarasına göre KAYS Programı tarafından kaydedilecektir.

Yapılan teknik ve mali değerlendirmeler sonucunda eşit puan alan başarılı projeler bakımından; söz konusu mali destek programında aynı yararlanıcı tarafından sunulan tek proje başvurusu niteliğinde olanlara öncelik verilir. Bu hususta eşitlik olması halinde öncelikle ilgililik bölümü için bağımsız değerlendiricilerin verdikleri puanların ortalaması; bunun da eşit olması halinde mali ve operasyonel kapasite bölümünden alınan puanların ortalaması en yüksek olanlar dikkate alınır, bu hususta da eşitlik olması halinde başvuru tarihi ve saati esas alınır.

Başvuru Rehberi

2.3

20

Kurumumuz/ilçemiz için danışman olarak Ajans uzmanlarından biri görevlendirilebilir mi?

Ajans, proje teklif çağrısı döneminde; şeffaflık, açıklık, tam rekabet koşullarının sağlanması amacıyla tüm potansiyel başvuru sahiplerine bilgilendirme ve eğitim faaliyetlerini içeren teknik yardım hizmeti sağlar.

Ajans personeli, teklif çağrıları kapsamında sunulacak herhangi bir projenin hazırlanmasında ve yürütülmesinde görev alamaz. Proje teklif çağrısı döneminde, bireysel istek üzerine veya sadece bir kurumun mensuplarıyla sınırlı bilgilendirme, eğitim ve danışmanlık faaliyeti yapılamaz.

Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliği

 

Madde 16

21

İzleme faaliyetleri hangi sıklıkla ve ne şekilde yapılacaktır?

Yararlanıcılar, uygulama surecinde, projede kaydedilen ilerleme ve gerçekleşmeleri içeren raporlar sunmak zorundadır. Bunlar; sözleşmede belirtilen dönemlerde sunulacak yararlanıcı beyan raporları, ara raporlar ve proje faaliyetlerinin tamamlanmasını takiben sunulacak nihai rapor ile nihai rapor sonrasındaki üç yıl boyunca projenin etkilerinin değerlendirilebilmesi amacıyla periyodik olarak sunulacak proje sonrası değerlendirme raporundan oluşmaktadır. Ayrıca Ajans, yararlanıcıdan ilave bilgi ve belge talebinde bulunabilir. Ajans, bu rapor ve harcamaların onaylarında, yaptığı izleme ziyaretleri sonuçlarını dikkate alır.

Desteklenen bir proje kapsamında, Ajans tarafından istenen bilgi ve belgelerin zamanında ve eksiksiz verilmemesi, izleme ziyaretlerinde uygulama ve yönetim mekânlarına erişimin zorlaştırılması yahut engellenmesi veya projenin sözleşmeye, eklerine ve yürürlükteki mevzuata uygun şekilde yürütülmediğinin tespiti halinde Ajans, ödemeleri durdurabilir ve/veya sözleşmeyi feshederek buna ilişkin mevzuatta ve sözleşmede belirtilen hukuki yollara başvurabilir.

Ajansın desteklediği proje ve faaliyetlerin izlenmesi amacıyla kullanılacak araçlar, izleme sisteminde yer alan birimler ve bunların görevleri, izleme sureci ve sistemin işleyişine ilişkin diğer usul ve esaslar, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının yayınladığı Destek Yönetimi Kılavuzunda belirlenir. Ajans, izleme bilgi sistemini de kullanarak, program ve proje düzeyinde gerekli risk analizlerini sürekli yapar. İzleme, ödeme ve denetim faaliyetlerini bu analizlere göre yönetir, yönlendirir ve gerekli tedbirleri alır.

Kalkınma Ajansları Destek Yönetimi Kılavuzu

 

 

Proje Uygulama Rehberi

2.1.1.7.3

22

Sözleşme sonrası Ajans ile bir ihtilaf halinde sözleşmede imzası bulunan gerçek kişi mi temsil ettiği kurum mu sorumlu tutulacaktır?

Projenin uygulanması esnasında bir ihtilaf çıkması halinde, Ajansın muhatabı Başvuru Sahibi ve varsa proje kapsamındaki ortaklarıdır. Proje kapsamında görevlendirilen kişiler ise kendilerini görevlendiren mercie karşı sorumlu olacaklardır.

Başvuru Rehberi

2.1.1

23

Sözleşme imzalanmasından sonra proje uygulamasında sorun yaşanırsa, verilen mali destekler için ne gibi müeyyideler uygulanacaktır?

Ön ödeme haricinde, Ajans tarafından yapılacak bütün ödemeler hakediş esasına göre yapılacaktır. Yararlanıcının sözleşme koşullarını yerine getirmemesi ve/veya taahhüt edilen hedeflerin yerine getirilememesi halinde; Ajans destek tutarını azaltabilir ve/veya o zamana kadar ödenen tutarların tamamen ya da kısmen geri ödenmesini talep edebilir.

Ayrıca desteklenen proje veya faaliyet kapsamında, Ajans tarafından istenen bilgi ve belgelerin zamanında ve eksiksiz verilmemesi, izleme ziyaretlerinde uygulama ve yönetim mekânlarına erişimin zorlaştırılması yahut engellenmesi veya projenin sözleşmeye, eklerine ve yürürlükteki mevzuata uygun şekilde yürütülmediğinin tespiti halinde Ajans, ödemeleri durdurabilir ve/veya sözleşmeyi feshederek buna ilişkin mevzuatta ve sözleşmede belirtilen hukuki yollara başvurabilir.

Yararlanıcı, sözleşme kapsamında sağlanmış tesis, makine, ekipman, teçhizat ve diğer malzemelerin, Ajansın gerekçeli ve yazılı izni olmaksızın projenin sona ermesinden itibaren üç yıl süreyle mülkiyetini başkasına devredemez, bunları rehin ve teminat olarak gösteremez, projede tanımlanan iş dışında başka bir iş için kullanamaz.

Yukarıdaki durumlar için gerekli olan hallerde başvuru sahibinin destek miktarının üç katı tutarında Ajansa tazminat ödeyeceği hususu sözleşmede yer alır.

Başvuru Rehberi

 

 

 

 

Proje Uygulama Rehberi

2.5

24

Yararlanıcı eş-finansman karşılığı olan tutarın tamamını tek seferde proje hesabına aktarmak zorunda mıdır?

 

Desteklenecek her bir projeye özel bir banka hesabı açılacaktır. Yararlanıcı kendisi tarafından sağlanacak olan eş finansman karşılığı tutarı bu hesaba yatırır ve proje harcamalarını proje hesabından transfer ederek yapar. Ancak yararlanıcı eş-finansmanın tamamını tek seferde proje hesabına yatırmak zorunda değildir. Proje hesabından yapacağı ödeme öncesinde; proje hesabında yeterli mali kaynak bulunmasını temin etmesi yeterli olacaktır.

Başvuru Rehberi

2.5

25

Projemizin uygulanması için gerekli olan izin ve ruhsatlardan birisinin işlemleri, prosedürün uzunluğu veya askı süresi nedeniyle sözleşme tarihi itibariyle neticelenmiş olmuyor. Bu durumda mali destek başvurusu yapabilir miyiz?

Projenin hazırlık ve uygulama safhasından doğrudan sorumlu olan Başvuru Sahibi ve varsa Ortaklarının, projenin uygulanabilmesi için ilgili mevzuat gereğince resmi makamlardan alınması gerekli olan her türlü belgeyi sözleşme tarihine kadar hazır etmeleri gerekmektedir.  Sonuçların açıklanmasından sonra, başarılı bulunan proje sahiplerine yapılacak sözleşmeye davet bildirimine, en fazla 10 gün içerisinde gerekli belgelerin tamamı tedarik edilmiş olarak icabet edilmediği takdirde; Başvuru Sahibi sözleşmeden feragat etmiş sayılacak ve eksik belgelerin temini için ilave süre verilmeyecektir.

Başvuru Rehberi

2.2.1

2.5

26

Kimler bağımsız değerlendirici olarak görevlendirilecektir?

Proje tekliflerini, Başvuru Rehberlerinde belirtilen esaslara göre teknik, ekonomik, sosyal ve mali açıdan değerlendirmek üzere, en az 4 yıllık yüksek öğrenim mezunu olup alanında en az beş yıllık uzmanlık ve tecrübe birikimi olan ve Ajansımıza Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi (KAYS) üzerinden bağımsız değerlendirici başvurusu yapan kişiler arasından Ajans bünyesinde oluşturulan Bağımsız Değerlendirici Seçim Komisyonu tarafından yapılan değerlendirme sonucu seçilirler.

Proje tekliflerini değerlendirmek amacıyla bağımsız değerlendirici görevlendirileceği ve bağımsız değerlendiricilerde aranacak özelliklerin kapsamı pyb.kudaka.org.tr adresinde ilan yoluyla duyurulmaktadır.

Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliği

Madde  19

27

Başvuru sahibi olan kurum ve kuruluşlarda görevli kişiler Bağımsız Değerlendirici olabilir mi?

Bağımsız değerlendiriciler; kendileri, eşleri, ortakları, ikinci dereceye kadar (bu derece dâhil) kan ve kayın hısımları ile sahibi, ortağı, mensubu veya sorumlusu oldukları ticari işletmelere ve kuruluşlara ilişkin projeleri değerlendiremeyeceklerdir.

Değerlendirme sürecinde menfaat ilişkisi içinde olan veya başka herhangi bir surette görevini tarafsızlık ilkeleri doğrultusunda yerine getiremeyeceğini düşünen bağımsız değerlendiriciler veya değerlendirme komitesi üyeleri Genel Sekretere bildirimde bulunarak derhal görevden çekilirler.

Bu nedenlerle bağımsız değerlendiriciler mensubu veya sorumlusu oldukları kuruluşların projelerini değerlendiremezler. Ancak bu durum programa bağımsız değerlendirici olarak başvurmaya ve bağımsız değerlendirici olarak görevlendirilmeye engel teşkil etmemektedir.

 

 

28

Eş finansman ne demektir? Nasıl karşılanabilir?

Eş finansman, Ajans tarafından desteklenen proje veya faaliyetlerde harcanmak üzere, yararlanıcı tarafından sağlanması taahhüt edilen nakdi katkıyı ifade etmekte olup yararlanıcılar, kendilerinin karşılamak zorunda oldukları eş finansman tutarını, banka ya da finans kuruluşlarından kredi yoluyla temin edebilirler. Böyle bir durumda, alınan kredilere karşılık projede alınan ekipmanlar rehin olarak gösterilemez.

Başvuru Rehberi

Tanımlar Sözlüğü

1.2

29

Projenin uygulama süresi ne kadardır? Hangi tarihten itibaren başlar? İhale süreçleri uygulama süresine dahil midir?

Projenin uygulama süresi, sözleşmenin tüm taraflarca imzalandığı günden bir sonraki gün itibariyle başlar. İhale süreçleri uygulama sürecine dahildir ve faaliyet planlaması bu husus dikkate alınarak yapılmalıdır.

Başvuru Rehberi

2.1.3

30

Program kapsamında belirlenen azami proje sürelerinin uzatılması mümkün müdür?

Proje kapsamında yürütülecek tüm faaliyetlerin proje uygulama süresi sonuna kadar tamamlanmış olması gerekmektedir.  Bu süre ancak Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliği’nin 45. Maddesinde belirtilen mücbir sebeplerin oluşması halinde uzatılabilir.

Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliği

Md.38,Md. 45

31

Projeler hangi kriterlere göre değerlendirilecektir?

Projeler başvuru rehberlerinde bulunan Değerlendirme Tablosu’nda yer alan kriterlere göre değerlendirilecektir.

Başvuru Rehberi

2.3 Değerlendirme Tablosu

32

Kira ve nakliye hizmet alımı uygun maliyet midir?

Piyasa fiyatlarına uygun olmaları ve projenin uygulanabilmesi için gerekli olmaları koşuluyla kira ve nakliye hizmeti alımı uygun maliyet olarak kabul edilmektedir.

Başvuru

Rehberi

2.1.4.

33

Proforma faturalarda fiyatlar birbirinden farklı ise hangisini esas almamız gerekir?

Bütçeyi netleştirmek için, maliyetlerin gerekçeleri de ayrıca istenmektedir. Dolayısı ile bütçede yer alan maliyetlerin gerekliliğinin yanı sıra gerçekçiliğinin de sunulacak belgelerle desteklenmesi başvuru sahibinin yararınadır. Farklı rakamlar ihtiva eden proforma faturaların piyasa riskleri de göz önüne alınarak aritmetik ortalamasının alınması uygun olacaktır.

Başvuru Rehberi

 

2.2.1

34

Projeye nakit akışı nasıl gerçekleşecek?

Sözleşmede belirtilen süre içerisinde, kabul edilebilir nitelikteki teminat şartının yararlanıcı tarafından yerine getirilmiş olması kaydıyla, destek miktarının %40’ı, yararlanıcıya ait sözleşmede belirtilen banka hesabına ön ödeme olarak aktarılır.

Ajans tarafından ön ödeme sonrasında yapılacak diğer ödemeler, hakediş esasına göre gerçekleştirilir. Buna göre, ön ödeme tutarının ve aynı oranda yararlanıcının eş finansman tutarının usulüne uygun harcandığını gösteren belgelerin ara/nihai raporlarla birlikte Ajansa sunulması, ilgili raporların Ajans tarafından incelenip uygun bulunması ve onaylanmasından sonra; (sözleşmede aksi belirtilmediği takdirde) ara ödemede destek miktarının %40’ı ve son ödemede %20’si destek yararlanıcısının banka hesabına 30 gün içerisinde aktarılır. Yararlanıcı tarafından ilgili raporlar sunulmadan ve usulüne uygun ödeme talebinde bulunulmadan, yararlanıcıya hiçbir ödeme yapılmaz.

Başvuru Rehberi

2.5

35

Görünürlük maliyetleri ne demektir?

Tanıtım ve görünürlük maliyetleri; yararlanıcılar, ortakları ve alt yükleniciler tarafından, hizmet, mal alımı ve yapım işleri faaliyetlerinde Ajansın sağladığı mali desteği ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının genel koordinasyonunu görünür kılmak ve tanıtmak için yapılan faaliyetlerin giderleridir.

Başvuru

Rehberi

 

2.1.4

36

Projede görev alacak proje koordinatörü başvuru yapan kurum dışından olabilir mi?

Proje koordinatörünün başvuru öncesinde başvuru yapan kurumda çalışma zorunluluğu yoktur. Ancak proje kapsamında çalışacak personelin başvuru yapan kurum/kuruluş/işletmenin mevzuatı çerçevesinde çalışması gerektiği unutulmamalıdır.

 

 

37

Ortaklar proje kapsamında harcama yapabilir mi?

Başvuru sahipleri tek başlarına ya da ortak kuruluşlarla birlikte başvuruda bulunabilirler. Başvuru sahibi ya da ortağı tarafından gerçekleştirilen harcamalar Başvuru Rehberi “2.1.4 Maliyetlerin Uygunluğu” başlığında sözü edilen kriterleri karşılaması koşulu ile proje bütçesinde yer alabilir.

Başvuru

Rehberi

 

2.1

38

Proje bütçeleri için insan kaynakları ve seyahat başlıklarında herhangi bir kısıt var mı?

2019 yılı Mali Destek Programında insan kaynakları ve seyahat kalemleri için bir kısıt bulunmamaktadır. Ancak her halükârda Ajans proje bütçelerinde gereksiz bulunan veya yapılan araştırma sonucunda tutarının piyasa fiyatlarına uygun olmadığını tespit ettiği bütçe kalemlerinde revizyona gidebilir.

Başvuru

Rehberi

 

2.1.4

39

KAYS üzerinden yapacağımız başvurularda “Başvuruyu tamamla” butonuna tıklayarak online başvuru yapılması yeterli midir?

KAYS üzerinden online başvuru yapılması gerekli olmakla birlikte yeterli değildir. Projeler KAYS üzerinden tamamlandıktan sonra sistemden alınacak taahhütnamenin e-imza ile imzalanması gerekmektedir. E-imza ile imzalanamayan taahhütnameleri ıslak imzalı olarak rehberlerde belirtilen tarihlere kadar Ajansımıza teslim edilmesi gerekmektedir.

Başvuru Rehberi

2.2.2

40

Projenin Yürütüleceği arsa/arazi için gerekli imar-izin-ruhsat durumu önemli midir?

Destek almaya hak kazanan tüm projeler yapım işi ihtiva ediyor ise, her koşulda meri mevzuata uygun olmalıdır. Dolayısı ile imar mevzuatı çerçevesinde gerekli koşulların ve alınması gerekli izin ve belgelerin sözleşme imzalanmadan önce sağlanmış olması gerekmektedir. Ancak yapı izni, inşaat ruhsatı gibi belgeler, proje başvuru aşamasında sunulması gereken belgeler değildir. Proje başarılı olursa sözleşme aşamasında başvuru sahibinden bu belgeleri sunması istenecektir.

Başvuru Rehberi

2.2.1

41

Mali Destek Programı kapsamında KDV uygun maliyet mi? Uygun maliyet ise bu hangi başvuru sahipleri için geçerli?

Kâr amacı gütmeyen bütün başvuru sahipleri için KDV uygun maliyet olarak değerlendirilmektedir.

Başvuru Rehberi

2.1.4

42

Projenin uygulanacağı yerin üzerinde haciz varsa proje uygulanır mı?

Mahalli idareler dışındaki başvuru sahibi veya proje ortağı gerçek veya tüzel kişilerin Ajandan destek alabilmesi için, söz konusu projeye Ajans tarafından sağlanacak destek tutarının yüzde üçü kadar ya da daha fazla bir meblağ için, herhangi bir nedenle haklarında kesinleşmiş haciz işlemi bulunmaması gerekmektedir.

Yararlanıcı, sözleşme kapsamında sağlanmış tesis, makine, ekipman, teçhizat ve diğer malzemeleri, genel sekreterin gerekçeli ve yazılı izni olmaksızın proje süresince ve projenin sona ermesinden itibaren üç yıl süreyle üzerinde üçüncü kişi lehine ayni ya da şahsi hak tesis edemez ve projede belirtilen iş yeri dışında kullanamaz, aksi halde destek miktarının iki katı tutarında Ajansa tazminat öder.

Haciz durumu yararlanıcı tarafından proje kapsamında kurulacak olan tesis ve diğer taşınmazlar için alınması gereken izin ve ruhsat işlemlerine engel teşkil ediyor ise proje uygulanamaz. Bu nedenle sözleşme imzalanma aşamasında veya sonrasında yukarıdaki hususların herhangi birisinin tespit edilmesi durumunda proje feshedilir.

Başvuru Rehberi

2.1.1

2.5

43

Aynı İlçeden iki kurum aynı programdan yararlanabiliyor mu?

Aynı ilçe veya bölgede faaliyet gösteren, farklı tüzel kişiliklere sahip iki veya daha fazla kurum Ajansa proje başvurusunda bulunabilir ve Ajanstan destek alabilir.

 

 

44

… Meslek Yüksek Okulu (MYO) olarak proje başvurusu yapmak istiyoruz. Proje belgelerini ilzama yetkisi MYO müdürde midir yoksa Üniversite Rektörü mü yetkilidir?

Proje belgelerinin başvuru yapan kurumun yasal temsilcisi tarafından imzalanması gerekmektedir. Başvuru sahibi veya proje ortağının yetkili karar organının destek başvurusunda bulunmak için belirlediği, proje ile ilgili belgeleri imzalamaya yetkili olan kişi kurumun yasal temsilcisi olarak kabul edilmektedir.

Başvuru sahibi ve ortakları için tabi oldukları kanun, yönetmelik veya tüzükleri ile belirlenmiş olan yetkili karar organının kararı ile belirlenen kişi veya kişiler, proje kapsamında başvuru yapan kurumların yasal temsilcisi olarak kabul edilmektedir.

Başvuru Rehberi

2.2.1

45

Ajans tarafından desteklenen ve halen yürütülmekte olan bir projeyle alakalı/entegre olabilecek bir proje sunulabilir mi?

Ajans ile sözleşme imzalanmadan önce başlatılan veya aynı faaliyet için diğer kaynaklardan finanse edilen projeler için destek talebinde bulunulamaz.

Proje kapsamında destek talep edilen bütçe kalemleri başka bir finansman kaynağından desteklenmiyorsa ve proje halen yürütülen projeden farklı faaliyetler içeriyorsa, başka bir projeye entegre veya başka bir projenin devamı niteliğinde dahi olsa Ajanstan destek talebinde bulunulabilir. Ancak yeni sunulan proje için destek alınması, her iki proje için mevcut olan sorumluluk veya yükümlülükleri ortadan kaldırmaz.

Başvuru Rehberi

2.1.3

46

Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşlarının proje kapsamında görevlendirdikleri personellerin maaşları eş finansman olarak kabul edilebilir mi?

Kamu görevlilerinin maaşları projede çalıştıkları süre oranında, belgelendirilmek koşuluyla yararlanıcının (ortaklar dâhil) eş finansmanı olarak kabul edilebilmektedir. Bununla birlikte, kamu görevlisinin tabi olduğu mevzuata göre proje bütçesinden kendisine ödeme yapılabilmesi halinde bu ödemeler, Ajansın sağladığı mali destekten de karşılanabilir. Ayrıca, kamu görevlilerinin yolluk ve gündelik giderleri, bu rehberde belirtilen şartlara göre uygun maliyet olarak kabul edilebilir.

Dolayısıyla söz konusu personeller kamu görevlisi ise, maaşları eş finansman olarak kabul edilebilecektir.

Başvuru Rehberi

2.1.4

               

 


Sıkça Sorulan Sorular için tıklayınız.